Φορολογικό ημερολόγιο


Τέλος κάθε μήνα
 • Πληρωμή του φόρου που αποκόπηκε από τους μισθούς των εργαζομένων (PAYE) κατά τον προηγούμενο μήνα.
 • Η καταβολή της αμυντικής εισφοράς που παρακρατήθηκε από μερίσματα, τόκους ή πληρωμές ενοικίων (όταν ο ενοικιαστής είναι εταιρεία, συνεταιρισμός, κράτος ή τοπική αρχή), καταβλήθηκε στους  κατοίκους της Κύπρου τον προηγούμενο μήνα. Καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου επί των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν σε μη κατοίκους Κύπρου κατά τον προηγούμενο μήνα.
31 Ιανουαρίου
 • Υποβολή δήλωσης λογιζόμενης διανομής μερίσματος (IR623) κατά την διάρκεια 2 ετών από το τέλος του φορολογικού έτους το οποίο τα κέρδη αναφέρονται
31 Μαρτίου
 • Ηλεκτρονικές υποβολές της δήλωσης φορολογίας εταιρειών (IR4) για το φορολογικό έτος 2 ετη προηγουμένως .
 • Υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.
30 Απριλίου
 • Υποβολή προσωπικών φορολογικών δηλώσεων (χειρωνακτική έκδοση) για το περασμένο έτος για μισθωτούς με ακάθαρτο εισόδημα άνω των € 19.500.
30 Ιουνίου
 • Υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για το περασμένο ετος  (χειρώγραφη έκδοση) για συναλλαγές ατόμων που δεν ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις  και το εισόδημά τους υπερβαίνει τα € 19.500.
 • Πληρωμή του φορολογικού υπολοίπου  για το περασμένο έτος μέσω αυτοφορολογίας από φυσικά άτομα που δεν καταρτίζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.
 • Καταβολή ειδικής αμυντικής εισφοράς για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε ενοίκια και σε μερίσματα ή τόκους εισπραχθέντες από πηγές εντός Κύπρου.
31 Ιουλίου
 • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εργοδότη (IR7) για μισθούς που καταβλήθηκαν το περασμένο έτος
 • Ηλεκτρονική υποβολή προσωπικών φορολογικών δηλώσεων για το περασμένο έτος για μισθωτούς με εισόδημα άνω των € 19.500.
 • Υποβολή της προσωρινής φορολογικής δήλωσης για το τρέχων έτος και καταβολή της πρώτης δόσης προσωρινής φορολογίας για το τρέχον ετος
1η Αυγούστου
 • Πληρωμή του τελικού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για το τρέχον έτος  (ατόμων που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις) και φόρου εταιρειών (εταιρείες) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αυτοφορολογίας
 30 Σεπτεμβρίου
 • Η ηλεκτρονική υποβολή των προσωπικών φορολογικών δηλώσεων του περασμένου έτους για άτομα που δεν ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και το ακαθάριστο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα € 19.500.
 31 Δεκεμβρίου
 • Πληρωμή της δεύτερης δόσης του προσωρινού φόρου του τρέχοντος έτους
 • Καταβολή ειδικής αμυντικής εισφοράς για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους  σε ενοίκια και μερίσματα ή τόκους από πηγές εκτός Κύπρου.
 Τόκοι και Ποινές
Τα επίσημα επιτόκια, όπως ορίστηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών, έχουν ως εξής:
Περίοδος %
   
Από 01/01/ 2013 και μετά 4,75
01/01/2011 – 31/12/2012 5.00
01/01/2010 – 31/12/2010 5.35
01/01/2007 – 31/12/2009 8.00
Μέχρι              31/12/2006 9.00
 
 • Ποινές ύψους € 100 ή € 200, ανάλογα με την περίπτωση, επιβάλλονται για καθυστερημένη υποβολή δηλώσεων ή καθυστερημένη υποβολή δικαιολογητικών που ζητά ο Εφορος Φορολογίας.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του οφειλόμενου φόρου επιβάλλεται πρόσθετη εισφορά 5% επί του μη καταβληθέντος φόρου.
  Σημειώσεις:
 1. Τα άτομα υποχρεούνται να υποβάλλουν προσωπικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος μόνο εάν το ακαθάριστο εισόδημά τους υπερβαίνει τα € 19.500.
 2. Ένα άτομο υποχρεούται να υποβάλλει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις μόνο εάν το εισόδημά του υπερβαίνει τα € 70.000 ετησίως.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
 

Ο Στόχος μας

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε τις σωστές, φρέσκες ιδέες με προσωπική προσέγγιση όλο το 24ωρο, δίνοντας προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, με σαφείς απαντήσεις  σε προβλήματα και πρόβλεψη των εξελίξεων προτού αυτές προκύψουν

Επικοινωνία

16, Άννης Κομνηνής, P.O.Box 21480, 1060, Λευκωσία, Κύπρος info@aggeorghiou.com.cy
Tel:+357-22769100
Fax:+357-22769101
 

Δες τε μας στα Κοινωνικά Δίκτυα